06-48012857 secretariaat@sehz.nl

Regionalisatie

Betere regionale en wijkgerichte afspraken Op dit moment zijn er twee vormen voor bekostiging voor organisatie en samenwerking. Namelijk de ketenzorg-dbc’s, gebaseerd op het aantal chronische patiënten in de zorgketen, en de GEZ- bekostiging voor geïntegreerde gezondheidscentra. Onder meer de toename van kwetsbare ouderen thuis, de ggz-problematiek en de substitutie van de tweede naar de eerste lijn zijn ontwikkelingen die vragen om meer organisatiekracht en samenhang. Hiervoor is het ook nodig om bijvoorbeeld gemeenten, thuiszorg en het ziekenhuis te betrekken, en niet in de laatste plaats de beroepsgroepen in de eerste lijn zelf zoals apothekers, fysiotherapeuten en dietisten.

Zorgverzekeraars Nederland, de LHV, InEen en het Ministerie van VWS hebben samen met het veld een nieuwe bekostiging ontwikkeld voor de Organisatie & Infrastructuur van de eerstelijnszorg.

De nieuwe bekostiging moet leiden tot betere regionale en wijkgerichte afspraken en versterking van de organisatiekracht in de eerste lijn. Voor de invoering zijn ook een aantal uitgangspunten benoemd, het mag bijvoorbeeld niet leiden tot schoksgewijze veranderingen of extra administratieve lasten.

In de regio Gooi en Vechtstreek zijn verschillende partijen die nu gebruik maken van ketenzorgfinanciering (huisartsenzorggroep GHO GO) en de verschillende wijkorganisaties die GEZ- financiering ontvangen of een afgeleide daarvan (Kortenhoef, Loosdrecht, Laten, Hilversum en Huizen) is een verkenning gestart hoe te komen tot een nieuwe regio-organisatie. Deze verkenning bestaat uit het voeren van interviews met de verschillende partijen. Op 16 mei a.s. zal de uitkomst van deze verkenning met alle betrokkenen worden besproken en zal blijken wat de mogelijken zijn om tot deze nieuwe regio-organisatie te komen.
Belangrijk hierbij is dat vertegenwoordigers van beroepsgroepen naast de huisartsen zoals fysiotherapeute, diëtisten en apothekers ook betrokken zijn.

In Hilversum ontwikkeld zich al een intensieve samenwerking tussen de drie wijkorganisaties (SEHZ, Over het Spoor en Casa Cura), de gemeente, de thuiszorg en Versa Welzijn en maken we samen al flinke stappen in het versterken van de organisatie en samenwerking. Daarmee leggen we al een stevig fundament onder de nieuwe regio-organisatie zodat afspraken met bijvoorbeeld het ziekenhuis ook direct zijn uit te werken voor de wijk en dus de inwoners.